NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD

památkového objektu

Státní hrad Vizmburk

(dále jen „objekt“)

Článek I.        Vlastník a správce areálu hradu

1) Vlastníkem areálu hradu Vizmburk je stát Česká republika. Správcem areálu hradu je Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, jako místně příslušná organizační složka Národního památkového ústavu, Valdštejnské náměstí 3, 118 08 Praha - Malá Strana, www.npu.cz, IČ: 75032333. Přímým správcem hradního areálu (jako dislokovaného pracoviště) je Správa NKP státního zámku Ratibořice, 552 03 Česká Skalice, tel./fax.: 491 452 123, e-mail: info@zamekratiborice.cz nebo ratiborice@npu.cz, organizační složka územní památkové správy.

2) Provozování a dozor části areálu hradu dle Článku II. tohoto návštěvního řádu je smluvně svěřeno občanskému sdružení Sdružení pro Vizmburk, Havlovice 38, 542 32 Havlovice, IČ 26586860, zastoupenému Mgr. Janem Košťálem, předsedou sdružení a Mgr. Jaroslavem Balcarem, místopředsedou sdružení (dále jen provozovatel).

Článek II.       Přístup do areálu hradu

1) Areál hradu je po dobu platnosti tohoto návštěvního řádu přístupný veřejnosti po vyznačené trase. Vystupovat na předsunutý val a hradní ostrožnu je zpravidla přísně zakázáno, pokud není stanoveno jinak správou hradu a zveřejněno příslušným dodatkem k tomuto návštěvnímu řádu.

2) Dozor nad celým areálem hradu v návštěvní sezóně i mimo ní provádí správce i provozovatel areálu hradu prostřednictvím svých pověřených pracovníků.

3) Návštěvníci jsou povinni řídit se tímto návštěvním řádem a dle jeho smyslu i znění neprodleně uposlechnout pokynů a nařízení pověřených pracovníků správce i provozovatele. Pokud návštěvník neuposlechne, jsou pověření pracovníci správce i provozovatele oprávněni takového návštěvníka z areálu hradu vykázat a ten je povinen bezpodmínečně a urychleně areál hradu opustit bez náhrady vstupného. V opačném případě bude k řešení problému přivolána Policie ČR a návštěvník se vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

Článek III.     Návštěvní sezóna

1) Návštěvnická sezóna trvá od 1. května do 30. září.

2) Návštěvní dobu areálu hradu a vstupné upravuje dokument vydaný společně správcem a provozovatelem areálu hradu aktuálně před začátkem návštěvní sezóny, který je k dispozici ve správním objektu v předhradí.

3) Mimo návštěvní dobu je možné navštívit část areálu hradu dle Článku II. tohoto návštěvního řádu pouze po domluvě s provozovatelem.

Článek IV.      Organizace návštěvního provozu

1) Návštěvní provoz (tj. vstupné, organizace prohlídek, výklad průvodce, velikost skupin, kterým je poskytován výklad, apod.) aktuálně organizuje provozovatel.

2) Děti ve věku do 15ti let mají do areálu hradu povolen vstup pouze v doprovodu dospělých osob starších 18ti let, nebo v doprovodu pedagogického dozoru, kteří zodpovídají za soulad jejich chování s požadavky tohoto návštěvního řádu a pokynů pověřených pracovníků správce i provozovatele areálu hradu.

3) Kdokoli, mimo zaměstnanců správy objektu a zástupců provozovatele, kdo se nachází v objektu, je z hlediska tohoto Návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen se řídit tímto Návštěvním řádem.

4) Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

5) V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.

6) V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory.

7) V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. Místa pro kouření jsou vyhrazená piktogramem nebo

instalací popelníků. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců správy a provozovatele památkového objektu.

8) Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zástupce a zaměstnance provozovatele objektu.

Článek V.        Ochrana kulturní památky, archeologické lokality a bezpečnosti osob

1) Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek je přístup do areálu hradu přísně zakázán!

2) Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat archeologické naleziště v areálu, samotný památkový objekt a jeho sbírky, nebo majetek provozovatele.

     Zejména je zakázáno:

 • psát nebo malovat po zdech a skalních stěnách, rýt do nich nebo je jakkoliv poškozovat
 • kopat nebo jinak narušovat terén, zdi nebo skalní stěny
 • opouštět vymezenou prohlídkovou trasu a vzdalovat se při výkladu průvodce
 • rušit hlukem, a to jak výklad průvodce, tak i jiné návštěvníky
 • kouřit v prostorách celého objektu mimo vyhrazených prostor, manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu hradu
 • odhazovat cokoliv mimo odpadkové nádoby, lámat větve stromů a keřů, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu hradu, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek
 • jezdit vozidly a jízdními koly v areálu hradu, mimo vozíků pro tělesně postižené a dětských kočárků, dopravních prostředků správce nebo provozovatele areálu hradu
 • parkovat dopravní prostředky mimo k tomu účelu vyhrazených prostor
 • volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí památkového objektu mohou psi a jiná zvířata pouze na vodítku, do interiérů a  na návštěvnické okruhy je  vstup se zvířaty možný pouze po domluvě s přítomným odpovědným zástupcem provozovatele objektu.
 • z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno v objektu nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik
 • jezdit v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižné a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky
 • dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá správa objektu žádnou odpovědnost
 • parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory

3) V celém areálu památkového objektu je také zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.

4) Je zakázáno jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu památkového objektu použít ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení vedoucího správy památkového objektu a uzavření příslušné licenční smlouvy s Národním památkovým ústavem. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, správa státního zámku Ratibořice a státního hradu Vizmburk, nebo územní památková správa na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov 46344.                                                      

5) V okamžiku zjištění ztráty, či poškození umělecko - historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).

Článek VI.      Závěrečná ustanovení

1) Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, na majetku provozovatele provozovateli.

2) Odpovědnost správce nebo provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

3) Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.

4) Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. leden 2016 a současně se ruší dosavadní, platný od 1. ledna 2013.

 

Ivan Češka, kastelán, vedoucí správy státního zámku Ratibořice a státního hradu Vizmbruk

PhDr. Miloš Kadlec, ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově

                                                            

Návštěvní řád