Návštěvní řád státního hradu Vizmburk

Národní památkový ústav 

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA NA SYCHROVĚ

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

STÁTNÍHO HRADU VIZMBURK

(dále jen „památkový objekt“)

 

Článek 1 - PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Památkový objekt je kulturní památkou, chráněnou dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Návštěvnický provoz organizuje nájemce a provozovatel hradu - zapsaný spolek Sdružení pro Vizmburk, Havlovice 38, 542 32 Havlovice, IČ 26586860, zastoupený Mgr. Janem Košťálem, předsedou spolku a Mgr. Jaroslavem Balcarem, místopředsedou spolku (dále jen provozovatel).
 2. Informace o časech zahájení prohlídek a další aktuální informace o návštěvnickém provozu jsou podávány pracovníkem v pokladně památkového objektu    a nebo na webových stránkách: www.vizmburk.cz   
 3. Prohlídkové okruhy se dělí na prohlídkové okruhy bez průvodce a prohlídkové okruhy s průvodcem.
 4. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami a jejich maximální kapacitu určuje provozovatel památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i památkového objektu je stanovena s ohledem na provozní podmínky památkového objektu a bezpečnost návštěvníků.
 5. Provozovatel památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu dalšími osobami do maximální kapacity prohlídky.

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku památkového objektu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanoví cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný provozovatelem památkového objektu. Ceny vstupného jsou zveřejněny v pokladně památkového objektu a na webových stránkách provozovatele: www.vizmburk.cz  
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku).
 3. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Při prohlídce interiérů památkového objektu je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty památkového objektu. Zvýšenou opatrnost vyžaduje pohyb po dlažbě v nádvoří a po schodištích v hradu. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.
 2. Z důvodů nepříznivého počasí, pronájmu památkového objektu nebo kritických technických problémů může správa hradu nebo provozovatel památkový objekt nebo jeho část uzavřít.
 3. Dětem do 15 let je povolen vstup do památkového objektu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
 4. V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v památkovém objektu pokyny pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany památkového objektu či sbírek, bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je památkový objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
 2. Pro ochranu památkového objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.vizmburk.cz v sekci ochrana osobních údajů.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog a jiných omamných látek je přístup do památkového objektu zcela zakázán.
 4. Vstup do památkového objektu není povolen návštěvníkům v nevhodném oděvu či obuvi.
 5. V památkovém objektu je zakázáno kouření (včetně elektronických cigaret) a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm mimo vyhražených míst. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků objektu.
 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do památkového objektu veškeré chladné, střelné či palné zbraně, výbušniny a chemikálie včetně jejich replik. Výjimky může povolit odpovědný zástupce provozovatele, který nese plnou odpovědnost za povolení takové výjimky.
 7. Návštěvník, který se nachází v době zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky v památkovém objektu, vstupem na prohlídku bere na vědomí, že může být podroben veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením a požádán na vyčkání příjezdu Policie ČR za účelem vyšetření zjištěného poškození nebo ztráty.
 8. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat památkový objekt a jeho kulturní i další mobiliář. Zejména je zakázáno:
  1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  2.  jakkoliv poškozovat a ohrožovat archeologické naleziště v areálu památkového objektu;
  3. během prohlídky opouštět vymezené trasy;
  4. odhazovat cokoliv mimo odpadkové nádoby, lámat větve stromů a keřů, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu památkového objektu, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat pořádek;
  5. jezdit v areálu památkového objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižné a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech;
  6. rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu památkového objektu; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  7. jíst a pít v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem;
  8. propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity, jinak narušovat klid a pořádek;
  9. dotýkat se či manipulovat se skříňkami s elektrickými rozvody, signalizačním zařízení, hasicími přístroji a všemi dalšími technickými zařízeními;
  10. manipulovat s dotykovými obrazovkami, kamerami a dalším vybavením památkového objektu či prostoru pokladny.
  11. dotýkat se či manipulovat s informačních systémem památkového objektu.
 9. Pohyb zvířat v památkovém objektuje povolen pouze za těchto podmínek:
  1. Zvíře musí být na vodítku.
  2. Majitel zvířete, resp. osoba, která zvíře vede, je za chování zvířete zodpovědná, a to včetně zvířetem způsobených škod na majetku, se kterým hospodaří Národní památkový ústav.
  3. Osoba zodpovědná za zvíře musí zajistit úklid jeho exkrementů.
  4. Vstup zvířete není zpoplatněn.
 10. V interiérech památkového objektu je fotografování s respektem k ostatním účastníkům prohlídky povoleno. Veškeré fotografie, videa či jinou dokumentaci pořízenou v památkovém objektu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.

Článek 6 - SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Lety dronů jsou bez předchozího písemného povolení („Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému“, dále „Souhlas“) na pozemcích Národního památkového ústavu (NPÚ) zakázány. Souhlas k létání nad památkovým objektem ve správě NPÚ může vydat na základě písemné žádosti vedoucí správy památkového objektu (kastelán) nebo ředitel NPÚ, územní památkové správy na Sychrově.
 2. Při prohlídce interiérů památkové objektu nebo v případě, že je v památkovém objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci/prohlídce na vědomí a je srozuměn s tím, že v jejím průběhu může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) nebo provozovatele pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz a na webových stránkách provozovatele: Sdružení pro Vizmburk, z.s. www.vizmburk.cz, v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání či připomínky mohou návštěvníci zaslat písemně na e-mail provozovatele, uvedený na www.vizmburk.cz, nebo ratiborice@npu.cz.  Vyjádřit svoji pochvalu, připomínku či vznést dotaz mohou návštěvníci ústně, písemně či telefonicky také na NPÚ, ÚPS na Sychrově.
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v památkovém objektu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023; současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

Návštěvní řád ke stažení